Danmark får første professor i multisygdom og kronisk sygdom

Ph.d., overlæge Anne Frølich tiltrådte fredag d. 30. august som klinisk professor i multisygdom og kronisk sygdom ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Region Sjælland. 

Anne Frølich er samtidig tiltrådt som centerleder ved det nyoprettede Center for multisygdom og kronisk sygdom beliggende på Slagelse Sygehus, Region Sjælland.

Anne Frølichs professorat skal være med til at videreføre den forskning, der allerede foregår indenfor multisygdom og kronisk sygdom både nationalt og internationalt. Forskningen vil have et særligt fokus på at gentænke, hvordan det danske sundhedsvæsen med udgangspunkt i patienternes behov hensigtsmæssigt skal organiseres, således at mennesker med multisygdom og med kronisk sygdom behandles i de forskellige sektorer, dvs. sygehus, almen praksis og kommuner på en mere effektiv måde, der gør patientens vej gennem systemet lettere med færre besøg.

Sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Niels Reichstein Larsen er stolt af, at man får en kapacitet som Anne ind på Slagelse Sygehus: "Med udnævnelsen af Anne Frølich får vi Danmarks første professor i multisygdom og kronisk sygdom ansat. Det vil helt naturligt gøre vores hjørne af Danmark til et samlingspunkt for den absolut dygtigste forskning indenfor dette videns- og forskningsområde. Det vil komme både vores sygehuse, kommuner, alment praktiserende læger og ikke mindst vores patienter til gode".

Studier viser, at der i de kommende år kan forventes en markant stigning i antallet af patienter, der lider af to eller flere kroniske sygdomme - de såkaldt multisyge. Vi ved ikke nok om, hvordan man skaber de mest hensigtsmæssige og effektive patientforløb for denne gruppe af patienter. Der mangler slet og ret evidensbaseret viden på området, og derfor er det nye Videnscenter for Multisygdom og Kroniske Sygdom længe ventet. Desuden er både forebyggelse og behandling af multisygdom og kroniske sygdom også centrale områder, hvor der også er behov for yderligere viden.

Anne Frølich har gennem de 20 år forsket i kronisk sygdom og gennem de sidste år også forsket i multisygdom på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Efter mange års forskning på området, åbner Anne Frølich derfor Videnscenteret med en solid erfaring på området. Ved sin tiltrædelsesforelæsning slog hun også fast, at det står klart, hvad den største udfordring er i behandlingen af de multisyge.

"Det er nødvendigt for sundhedssystemet at gentænke, hvordan man organiserer sig mest hensigtsmæssigt for at kunne sikre multisyge borgere og borgere med kronisk sygdom en høj sundhedsfaglig kvalitet af både behandling og pleje. Patienterne skal tilbydes en sammenhængende indsats med fokus på patienten og det samlede sygdomsbillede fremfor på de enkelte sygdomme", siger Anne Frølich.