Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Første bog om betydningen af komorbiditet

Inden for både somatikken og psykiatrien tales der stadig oftere om komorbiditet, og hvad komorbiditet indebærer af kliniske konsekvenser for diagnostik, behandling og forløb.

Fænomenet repræsenterer en stadig større udfordring for sundhedsvæsenet, og alt sundhedspersonale skal være bekendt med begrebet og konsekvenserne.

Forfatterne bag denne bog har savnet en bog, der forklarede begrebet komorbiditet og klarlagde udviklingen og betydningen. Hverken på engelsk, tysk eller skandinavisk har de fundet en relevant bog om dette emne.

De har derfor taget udfordringen op og skrevet en bog om komorbiditet, både somatisk, psykiatrisk og blandingen somatisk-psykiatrisk. Deres forudsætning er omfattende erfaring som klinikere og forskere i somatik og psykiatri, samt en bred erfaring i at syntetisere og tilrettelægge medicinsk og sundhedsfagligt litteratur.

Ud fra dette grundlag behandler forfatterne i bogen ’Komorbititet i somatik og psykiatri’ begrebet og nabobegreber, for derefter at gå videre til at beskæftige sig med årsager, udtryksformer, diagnostik, behandling og konsekvenser.

Komorbiditet handler om, at samme patient har flere sygdomme samtidig – somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaber nye symptomkombinationer og nye komplikationer. Behandlingsforløb skal justeres, og prognoser for enkeltsygdomme forværres ofte.

I mange tilfælde øges funktionssvigt og dødelighed, og komorbiditet kan føre til, at patienterne får en bred vifte af forskellige lægemidler. Udbredelsen af komorbiditet, og især komorbiditet mellem kroniske lidelser, øges i takt med stigende levealder og højere forekomst af kroniske livsstilssygdomme.

Forfatterne belyser tre kombinationer af komorbiditet ved en række almindelige og centrale somatiske sygdomme og psykiske lidelser: Komorbidtet mellem somatiske sygdomme, komorbiditet mellem psykiske lidelser og ikke mindst komorbiditet mellem somatiske sygomme og psykiske lidelser.

  • Komorbiditet i somatik og psykiatri
  • Dansk Psykologisk Forlag
  • Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov
  • 196 sider
  • Pris: 329 kr.

Fakta om udviklingen:

Forfatterne illustrerer den stigende relevans af komorbiditet indenfor somatik og psykiatri ved at nævne udviklingen på PubMed, databasen for medicinske artikler, hvor begrebet første gang dukkede op i 1961. I perioden 1961-1986 finder vi fra en til fire artikler pr. år med søgeordet „comorbidity“. I 1991 blev der publiceret 297 artikler, i 2001 kom der 2.449 artikler, og i 2012 var tallet 7.274. I april 2013 gav „comorbidity“ ca. 3.130.000 hits pa Google og 284.000 pa Google Scholar. Denne stigning i antallet af artikler ser vi som udtryk for komorbiditetens betydning i klinik og forskning.

Fakta om forfatterne:

Alv A. Dahl er forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han er uddannet læge og psykiater og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo i årene 1992-2003. Han har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psyko-onkologi og er tillige forfatter til flere lærebøger inden for disse fagområder.

Ellen Karine Grov er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie, og professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag. Hun er sygeplejerske, virksomhedsøkonom, kandidat i sygeplejevidenskab og dr.polit. Grov leder flere forskningsprojekter og har skrevet en række artikler og bogkapitler.